Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

2. Consument/Afnemer: Consument = de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer. Afnemer = de rechtspersoon of onderneming die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

7. Dag: kalenderdag.

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Identiteit van de ondernemer

Stichting Kingdom First Ministries

Cornelis Koemanstraat 20

5141 MX Waalwijk

Telefoonnummer: 06-53801863

E mailadres: info@kingdomfirst.n l

KvK nummer: 92251404

RSIN: 865956819


Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.


Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bestaat uit een omschrijving en een samenvatting van de aangeboden trainingen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Vergissingen en/of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: • de prijs in- of exclusief belastingen. • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn. • de wijze van betaling, en uitvoering van de training. • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.


De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.


Annulering

1. Annulering van de training door de ondernemer is zonder enige consequenties mogelijk tot 5 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum.

2. In het geval van annulering zal de ondernemer de consument zo snel mogelijk per email daarvan op de hoogte stellen.

3. De ondernemer zal conform het herroepingsrecht de gemaakte kosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen terugbetalen.


Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten/diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot de laatste dag voor aanvang van de training.


Kosten in geval van herroeping

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Algemene voorwaarden Stichting Kingdom First Ministries (opmaak datum 4-1-2024)